Obszary Inwestycyjne.

ZAŁOŻENIA DO TEMATU „TWORZENIE KOMPLEKSOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY POŁANIEC, PRZEZNACZONYCH W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD USŁUGI PUBLICZNE, OBIEKTY PRODUKCYJNE, SKŁADY I MAGAZYNY”.


Przedmiotem opracowania projektowego są założenia techniczno-ekonomiczne do zagospodarowania obszarów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec.

OBSZAR „A” – obejmuje tereny przeznaczone pod plac targowy.

 

OBSZAR „B” – obejmuje tereny położone w północnej części miasta Połaniec, objęte Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu, przeznaczone pod wytwórczość, usługi uciążliwe, usługi nieuciążliwe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, składy, magazyny, działalność hurtową, warsztatową, oraz dystrybucję towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne.

Powierzchnia terenu ok. 6,98 ha.

Obszar „B” obejmuje 5 projektowanych działek w tym:

 1. działka o powierzchni ok. 0,54 ha – obsługowa (parking, sklepy firmowe, administracja i ochrona),
 2. działka o powierzchni ok. 1,19 ha,
 3. działka o powierzchni ok. 1,85 ha,
 4. działka o powierzchni ok.1,23 ha,
 5. działka o powierzchni ok. 1,39 ha.

Pozostały teren o powierzchni ok. 0,78 ha stanowią drogi publiczne, oraz tereny inne.

Przewiduje się uzbrojenie terenu w następujące sieci infrastruktury:

 • wodociąg komunalny z sieci miejskiej – ok. 600 mb,
 • kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej - ok. 600 mb,
 • kanalizacja deszczowa z lokalną oczyszczalnią z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego (rzeka Czarna) – ok. 500 mb,
 • zasilanie elektryczne SN – ok. 730 mb,
 • ciepła woda i ogrzewanie z Elektrowni Połaniec – ok. 1000 mb,
 • drogi publiczne - ok. 570 mb, obciążenie 40 T,
 • sieci niskoprądowe (telekomunikacja, monitoring)- 800 mb.

 

OBSZAR „C” – obejmuje tereny położone w północno – wschodniej części gminy Połaniec, poza obszarem miasta, na terenie sołectwa Brzozowa, przy drodze krajowej nr 79, przeznaczone j.w. zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Połaniec.

Powierzchnia terenu ok. 49,26 ha.

Obszar „C” obejmuje 11 projektowanych działek w tym:

 1. działka o powierzchni ok. 0,79 ha – obsługowa (parking, sklepy firmowe,administracja, ochrona),
 2. działka o powierzchni ok. 8,04 ha,
 3. działka o powierzchni ok. 3,85 ha,
 4. działka o powierzchni ok. 3,84 ha,
 5. działka o powierzchni ok. 4,20 ha,
 6. działka o powierzchni ok. 4,17 ha,
 7. działka o powierzchni ok. 3,21 ha,
 8. działka o powierzchni ok. 5,21 ha,
 9. działka o powierzchni ok. 4,76 ha,
 10. działka o powierzchni ok. 2,98 ha,
 11. działka o powierzchni ok. 3,39 ha.

Pozostały teren o powierzchni 4,82 ha stanowią drogi publiczne, oraz tereny inne.

Przewiduje się uzbrojenie terenu w następujące sieci infrastruktury:

 • wodociąg komunalny z sieci miejskiej – (ok. 2000 mb sieć wewnętrzna + 2000 mb sieć  zewnętrzna- doprowadzenie wodociągu), razem 4000 mb,
 • kanalizacja sanitarna do sieci komunalnej – (ok. 2500 mb sieć wewnętrzna + 2000 mb doprowadzenie + dwie przepompownie sieciowe), razem 4500 mb,
 • kanalizacja deszczowa z dwoma oczyszczalniami lokalnymi – 2550 mb, odprowadzenie do rowów melioracyjnych (rzeka Czarna),
 • zasilanie elektryczne SN- 4000 mb linii kablowej + 11 stacji trafo (wg potrzeb),
 • ciepła woda i ogrzewanie z Elektrowni Połaniec – 4000 mb,
 • drogi publiczne – ok.2500 mb, w tym dwa zjazdy publiczne z drogi krajowej, cztery przepusty drogowe dostosowane do układu komunikacyjnego, obciążenie 40 T,
 • sieci niskoprądowe (telekomunikacja, monitoring) – ok. 2500 mb,
 • umocnienie istniejących rowów melioracyjnych – ok. 1200 mb + zbiornik małej retencji wód opadowych o pojemności do 1200 m3.

Założenia planistyczne dotyczące opisywanych terenów, wraz z istniejącą infrastrukturą komunalną miasta i gminy Połaniec – predestynują wymienione wyżej obszary jako rozwojowe.

Tereny te znajdują się w zasięgu efektywnej technicznie infrastruktury komunalnej miasta Połaniec, oraz spełniają wszelkie inne warunki do pełnienia funkcji o zasięgu regionalnym.

Przedstawione „założenia” stanowić będą materiał planistyczny do dalszych opracowań i projektów budowlanych dot. poszczególnych działek.

ZałącznikWielkość
Tereny_inwestycyjne_Gminy_Polaniec.doc56.5 KB


Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego