Historia Połańca.

Najstarsze ślady osadnictwa w rejonie Połańca pochodzą ze środkowej epoki kamienia (kultura świderska, janisławska). Prasłowiańska osada, datowana na VI-VII wiek istniała w Łęgu. Prawdopodobnie w XI wieku powstał gród w Winnicy. Zalążkiem miasta stał się gród wczesnośredniowieczny ulokowany na skarpie wiślanej zwanej Winną Górą (X-XI w.).

Pierwsza historyczna wzmianka o drewnianym kościele św. Katarzyny w Połańcu pochodzi z 1191 roku. Rok ten przyjmuje się jako datę narodzin Połańca.

W 1241 Połaniec zniszczyli Tatarzy. 18 lipca 1264 książę krakowski Bolesław Wstydliwy potwierdza nadanie praw miejskich, nadaje dziedziczne wójtostwo w mieście Połańcu Mikołajowi, synowi Bartłomieja.

Około 1350 roku, po wielkiej powodzi, król Kazimierz Wielki przeniósł Połaniec na obecne miejsce.

W XV wieku miasto liczyło około 1000 mieszkańców. Przez pewien czas należało do dziedziców Rytwian. Wykupione w początkach XVI wieku, przez króla Zygmunta Starego, stało się miastem królewskim.

W XVI wieku Połaniec przeżywa znaczny rozwój - około 2000 mieszkańców, wielu rzemieślników i kupców. W XVII w. wielokrotnie niszczone najazdami, pożarami, powodziami. Poczesne miejsce w historii Polski zapewni Połańcowi Insurekcja Kościuszkowska. Od 5 do 18 maja 1794 roku wojska Kościuszki obozowały pod Połańcem, a 7 maja Naczelnik wydał tu historyczny Uniwersał zwany Połanieckim.

Po 1795 roku Połaniec znalazł się w zaborze austriackim, od 1809 roku w Księstwie Warszawskim, a po 1815 roku w Królestwie Polskim. Około 1820 roku Połaniec liczył 1662 mieszkańców. W 1869 roku utracił prawa miejskie.

W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, planowano w latach trzydziestych budowę elektrowni wodnej w Połańcu.
W okresie II wojny światowej w okolicy działały liczne oddziały partyzanckie (AK i BCh, m.in. legendarny oddział „Jędrusiów"). Na urzeczywistnienie koncepcji COP-u czekać trzeba było do roku 1979, kiedy uruchomiono pierwszy blok energetyczny Elektrowni Połaniec. W następstwie szybkiego rozwoju, w 1980 roku Połaniec odzyskał prawa miejskie. W latach 90-tych XX w. rozbudowana została infrastruktura komunalna i społeczna.Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego